Nasi doradcy pomogą Ci zweryfikować możliwości dotacyjne na zakup samochodu elektrycznego wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania.

Zapraszamy do kontaktu.

INWESTYCJE/INFRASTRUKTURA

Mój elektryk

Dopłaty do pojazdów zakupionych za gotówkę lub sfinansowanych kredytem

Okres alokacji: do 30.09.2025 r. jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków alokacji.

Finansowanie:

L.p

Beneficjent

Kategoria pojazdu

Maksymalna cena pojazdu

Średnioroczny przebieg

Wysokość dofinansowania

1.

Osoby fizyczne

M1

225 000 zł

18 750 zł

2.

Osoby fizyczne posiadające kartę dużej rodziny

M1

27 000 zł

3.

Jednostki sektora finansów publicznych,

Instytuty badawcze,

przedsiębiorcy,

stowarzyszenia,

fundacje

spółdzielnie,

rolnicy indywidualni, kościoły i inne związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne,

organizacje religijne

M1

225 000 zł

18 750 zł

wymagany przebieg powyżej

15 000 km

27 000 zł

M2, M3, N1

do 20% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 50 000 zł

wymagany przebieg powyżej

20 000 km

do 30% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 70 000 zł

L1e-L7e

do 30% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 4 000 zł

 

Forma finansowania: refundacja

Dopłaty do leasingu i leasingu konsumenckiego (ścieżka leasingowa)

W przypadku chęci ubiegania się o dopłaty do leasingu lub leasingu konsumenckiego, należy zgłosić się do firmy leasingowej biorącej udział w programie Mój elektryk.

Lista firm leasingowych biorących udział w programie Mój elektryk za pośrednictwem Banku Ochrony Środowiska znajduje się pod adresem:

https://www.bosbank.pl/moj-elektryk

 

Program wsparcia infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury tankowania wodoru

Uprawnieni do wnioskowania:

 • jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, rolnicy indywidualni

Okres alokacji:
Program realizowany będzie w latach 2021-2028 przy czym:

 1. Zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 31.12.2025 r.;
 2. Środki wydatkowane będą do 15.12.2028 r.

Okres kwalifikowalności wydatków (zakupu infrastruktury): 30.10.2028r.

 

 

Katalog kosztów podlegających dofinansowaniu:

 • koszty nabycia środków trwałych bezpośrednio związanych z budową stacji ładowania/stacji wodoru lub koszt ich wytworzenia przez beneficjenta, z wyłączeniem kosztów budowy i modernizacji instalacji OZE;
 • część kapitałowa rat i inne opłaty związane ze spłatą lub odpowiednio pomniejszeniem kapitału przedmiotu umowy leasingu finansowego – dotyczące środków trwałych bezpośrednio związanych z budową stacji ładowania/stacji wodoru, z wyłączeniem kosztów budowy i modernizacji instalacji odnawialnych źródeł energii. Raty i opłaty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym muszą być ustalone w umowach leasingu, które muszą również zawierać zobowiązanie korzystającego (beneficjenta dofinansowania) do zakupu środków trwałych po upływie okresu leasingu i wskazanie, że środki trwałe będą umiejscowione na terenie stacji ładowania/stacji wodoru;
 • koszty montażu i robót budowlanych;
 • koszty instalacji przyłączeniowej;
 • cena nabycia wartości niematerialnych i prawnych lub koszt ich wytworzenia we własnym zakresie;
 • koszty dokumentacji technicznej;
 • koszty nadzoru inwestorskiego lub autorskiego;
 • koszty testów i odbiorów, jeżeli zwiększają wartość środków trwałych;
 • podatki i opłaty związane z realizacją przedsięwzięcia, poniesione w okresie realizacji przedsięwzięcia, inne niż podatek akcyzowy oraz podatek od towarów i usług;-
 • podatek od towarów i usług związany z realizacją przedsięwzięcia, jeżeli podmiotowi ubiegającemu się o dofinansowanie nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.);

 

Forma finansowania: refundacja
Finansowanie:
Dofinansowanie w formie dotacji w wysokości:

 1.  do 25% kosztów kwalifikowanych w przypadku:
  – budowy stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, innej niż ogólnodostępna stacja ładowania;
  – utworzenia punktu ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, wyłącznie na potrzeby własne, który nie będzie wykorzystywany do świadczenia usługi ładowania.
 2. do 30% kosztów kwalifikowanych w przypadku:
  – budowy ogólnodostępnej stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 50 kW i mniejszej niż 150 kW, w której co najmniej jeden punkt ładowania umożliwia świadczenie usługi ładowania prądem stałym i ma moc nie mniejszą niż 50 kW;
  – przebudowy ogólnodostępnej stacji ładowania skutkującej przyrostem jej mocy do mocy nie mniejszej niż 50 kW i mniejszej niż 150 kW oraz możliwością świadczenia usługi ładowania prądem stałym z mocą nie mniejszą niż 50 kW w przypadku co najmniej jednego punkt ładowania.
  Intensywność wsparcia, o której mowa w pkt. 2 ulega zwiększeniu o 15 punktów procentowych, jeżeli ogólnodostępna stacja ładowania jest usytuowana w gminie, w której na dzień 31 grudnia przedostatniego roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o dofinansowanie:
  – liczba mieszkańców nie przekraczała 100 000, lub
  – zostało zarejestrowanych mniej niż 60 000 pojazdów samochodowych, lub
  – mniej niż 400 pojazdów samochodowych przypadało na 1000 mieszkańców.
  Zwiększenie intensywności wsparcia o 15 punktów procentowych nie ma zastosowania do ogólnodostępnej stacji ładowania usytuowanej w pasie drogowym drogi ekspresowej albo autostrady.
 3. do 50% kosztów kwalifikowanych w przypadku:
  – budowy ogólnodostępnej stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 150 kW, w której co najmniej jeden punkt ładowania umożliwia świadczenie usługi ładowania prądem stałym i ma moc nie mniejszą niż 150 kW;
  – przebudowy ogólnodostępnej stacji ładowania skutkującej przyrostem jej mocy do mocy nie mniejszej niż 150 kW oraz możliwością świadczenia usługi ładowania prądem stałym z mocą nie mniejszą niż 150 kW w przypadku co najmniej jednego punkt ładowania.
 4. do 50% kosztów kwalifikowanych w przypadku budowy lub przebudowy ogólnodostępnej
  stacji wodoru.

Używamy ciasteczek w celu świadczenia usług. Przeglądając nasz sklep internetowy, wyrażasz zgodę na stosowanie ciasteczek. Więcej informacji możesz uzyskać w naszej polityce prywatności.